HP
Display

Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Tổ chức - Hành chính

a. Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác: tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng-kỷ luật; hành chính-tổng hợp, lễ tân, văn thư lưu trữ, y tế, vệ sinh môi trường; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác bảo vệ an ninh trật tự, các công tác khác thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.
b. Nhiệm vụ
b1. Lập kế hoạch về lao động và biên chế; đề xuất: sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường.
b2. Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường; quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng trường đại học.
b3. Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và và trình Hiệu trưởng quyết định ban hành các nội qui, qui chế làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu phát triển.
b4. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức: đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ; nâng ngạch công chức; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đến công tác phục vụ cho việc xét các danh hiệu nhà giáo, chức danh học hàm trong trường.
b5. Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch, kỷ luật cán bộ công chức, thi đua, khen thưởng của trường.
b6. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện các thủ tục cho cán bộ, công chức đi công tác, tham quan, học tập ở nước ngoài.
b7. Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Cập nhật danh sách cán bộ, công chức chuyển công tác và nghỉ hưu hàng năm.
b8. Tổng hợp chương trình công tác; lập các biểu và báo cáo thống kê; lên lịch công tác tuần; ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu và ghi biên bản các cuộc họp cấp trường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo cấp trường đi công tác.
b9. Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã qui định. Chuẩn bị các báo cáo, bài phát biểu của Hiệu trưởng theo yêu cầu.
b10. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo sơ kết quý, tổng kết năm của đơn vị, tổ chức hội nghị cán bộ công chức hàng năm và các đại hội, hội nghị của trường.
b11. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, trang trí trong các lễ hội của trường. Đầu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của trường. Đảm bảo chỗ ăn, ở thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian công tác tại trường.
b12. Thực hiện công tác tổng hợp; hành chính; văn thư, lưu trữ. Tiếp nhận, phân loại văn bản đi và đến; tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời. Quản lý con dấu theo quy định. Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu và các giấy xác nhận cho cán bộ công chức; sao lục các văn bản do trường ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định của Hiệu trưởng.
b13. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn trật tự an ninh, phòng cháy chữa cháy. Đầu mối phối hợp với các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn viên nhà trường.
b14. Quản lý việc sử dụng hệ thống mạng Internet, Intranet; đầu mối việc cập nhật thông tin thường xuyên trên trang web của trường.
b15. Phụ trách công tác điện, nước trong toàn trường, duy trì tốt hoạt động của các thiết bị tại các phòng học, nhà làm việc

b16. Phụ trách hoạt động của phòng khách, nhà làm việc, các phòng học lý thuyết, hội trường, quản lý công tác y tế học đường và công tác vệ sinh môi trường trong nhà trường.

Chia sẻ: