HP
Display

Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp CĐ12ĐĐT-K1 (cập nhật 16h ngày 22/08/2013)

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN CAO SU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP ( Bổ sung)
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 430 /QĐ-CĐCS, ngày21 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp văn hoá và chuyên môn CĐ12ĐĐT-K1, lần 2 hệ chính quy – VHVL năm 2013)
1. Lớp CĐ12ĐĐT-K1
2. Kế hoạch chi tiết
Ngày thi
Thứ
Buổi
Học phần
Địa điểm
24/08/2013
Thứ 7
Sáng
Lý thuyết tổng hợp
A03
24/08/2013
Thứ 7
Chiều
Thực hành
Phòng TH
25/08/2013
Chủ nhật
Sáng
Thực hành
Phòng TH
25/08/2013
Chủ nhật
Chiều
Chính trị
B02
 
 
 
Nơi nhận:
   - Các Đơn vị;
   - Bảng tin, Web;
   - Lưu KT&ĐBCL.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(đã ký)
 
ThS Bùi Đình Ninh
 
Chia sẻ: