HP
Display

Lượt sử Trung tâm Giống cây trồng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU
TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG
 
I. Lịch sử phát triển
- Trung tâm Giống cây trồng được thành lập ngày 01/01/2011, với số lượng CB – CNV ban đầu gồm 16 người.
- Diện tích cao su tính tới tháng 04 năm 2013 là: 124,63 ha, trong đó
+ Cao su khai thác: 31ha
+ Cao su năm thứ 6: 34,5 ha
+ Cao su năm thứ 5: 19,42
+ Cao su năm thứ 4: 33,21 ha
+ Cao su năm thứ 3: 2 ha
+Cao su năm thứ 2: 4,5 ha
- Doanh thu hàng năm đạt trung bình 4 tỷ đồng, góp phần vào định hướng phát triển Trường thành trường tự chủ về kinh phí
II. Nhiệm vụ trọng tâm
- Khai thác cao su
- Trồng, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản
- Sản xuất và cung cấp cây giống
- Tư vấn và chuyển giao các kỹ thuật – tiến bộ khoa học về cao su
III. Ban lãnh đạo của Trung tâm
1. Đỗ Quang Huấn – Giám đốc Trung tâm
2. Nguyễn Ngọc Khánh – Nhân viên kỹ thuật chuyên về khai thác cao su
3. Định Hữu Sáng – Nhân viên kỹ thuật chuyên về trồng và chăm sóc cao su
IV. Danh sách cán bộ công nhân viên
Chia sẻ: