HP
Display

BAN GIÁM HIỆU QUA CÁC THỜI KỲ

 

* Trường Công nhân Cơ khí Cao su (Kỹ thuật Nghiệp vụ Cao su)
Hiệu Trưởng:
Nguyễn Công Lộc (1978 - 1979)
Hoàng Chương (1979 - 1982)
Lê Văn Duy (1982 - 1997)
Phạm Văn Nha (1997 - 2000)
Phó Hiệu Trưởng:
Phạm Tấn Phúc (1979 - 1982)
Đặng Đức Minh (1987 - 1992)
Pham Văn Nha  (1992 - 1996)
Trần Cao Tiêu (1996 - 2000)
* Trường Trung học Kỹ thuật Nghiệp vụ Cao su
Hiệu Trưởng:
Phạm Văn Nha (2001 - 2007)
Phó Hiệu Trưởng:
Trần Cao Tiêu (2001 - 2007)
Lê Văn Kích (2006 - 2007)
* Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
Giai đoạn: 2008 - 2016
Hiệu Trưởng:
Phạm Văn Nha (2008 - 2015)
Phó Hiệu Trưởng:
Trần Cao Tiêu
Lê Văn Kích
Bùi Đình Ninh 
Lâm Quốc Trình
Giai đoạn: 2016 đên nay
Hiệu Trưởng:
Lê Văn Kích
Phó Hiệu Trưởng:
Bùi Đình Ninh 
Lâm Quốc Trình
Nguyễn Văn bảy (05/2017 đến nay)
Chia sẻ: